Organizacja domu

Dane  adresowe:

DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ „POGODNA JESIEŃ”

ul. Leśna 3

58-560    JELENIA GÓRA

Tel.: (75) 75-52-038

Fax: (75) 75-58-986

e-mail: sekretariat@dpspogodnajesien.pl

 

Biura  Domu  czynne są  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od 7.30  do 15.30

Domem  kieruje  Dyrektor  Renata Chmielewska odpowiedzialna za  jego  działalność przy udziale Głównej Księgowej i kierowników działów.

Dyrektor  przyjmuje  w  sprawach  skarg  i  wniosków  w  każdą środę w godzinach od 13.00 do 15.00.  

W  Domu  utworzone  są  następujące komórki organizacyjne oraz stanowiska:

1/  Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy

2/  Dział Administracyjno -Gospodarczy

3/  Dział Finansowo – Księgowy

4/ Samodzielne stanowisko pracy – Inspektor ds. kadr i płac.

Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze realizuje zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku. Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Jeleniej Góry, nieposiadającą osobowości prawnej i utworzony został na podstawie Uchwały Rady Miejskiej oraz ustaw o pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze jest Domem:

1/ stałego pobytu o zasięgu gminnym

2/ dla osób w podeszłym wieku

3/ posiadającym 88 miejsc.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi:

od 1 kwietnia 2018 r. – 3.022,50 zł

ZESTAWIENIE WEWNĘTRZNYCH AKTÓW PRAWNYCH

 1. Statut Domu – Uchwała Nr 150.XVIII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18.10.2012 r.

 2. Regulamin Organizacyjny Domu – Zarządzenie Dyrektora DPS nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r.

 3. Regulamin Funkcjonowania- Zarządzenie Dyrektora DPS nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r.

 4. Regulamin Pracy – Zarządzenie Dyrektora DPS nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r.

 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – Zarządzenie Dyrektora DPS nr 2/2012 z dnia 02.01.2012 r.

 1. Regulamin Wynagradzania i Premiowania – Zarządzenie Dyrektora DPS nr 2/2012 z dnia 02.01.2012 r.

 2. Regulamin ochrony danych osobowych- Zarządzenie Dyrektora DPS nr 3/2012 z dnia 02.01.2012 r.

 1. Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska pracy- Zarządzenie Dyrektora DPS nr 5/2012 z dnia 02.01.2012 r.

 1. Regulamin udzielania przez Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro- Zarządzenie Dyrektora DPS nr 6/2012 z dnia 02.01.2012 r.

 2. Regulamin sposobu dokumentowania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych- Zarządzenie Dyrektora DPS nr 7/2012 z dnia 10.01.2012 r.

 3. Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę – Zarządzenie Dyrektora DPS nr 8/2012 z dnia 10.01.2012 r.

 4. Polityka Rachunkowości oraz instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych – Zarządzenie Dyrektora DPS nr 10/2012 z dnia 30.01.2012 r.

 5. Instrukcja Kancelaryjna- Zarządzenie Dyrektora DPS nr 11/2012 z dnia 30.01.2012 r.

 6. Regulamin przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego – Zarządzenie Dyrektora DPS nr 12/2012 z dnia 06.02.2012 r.

 7. Kodeks Etyki pracowników DPS „Pogodna Jesień” – Zarządzenie Dyrektora DPS nr 14/2012 z dnia 12.03.2012 r.

 8. Regulamin kontroli zarządczej- Zarządzenie Dyrektora DPS nr 16/2012 z dnia 12.03.2012 r.

 9. Regulamin Komisji Przetargowej- Zarządzenie Dyrektora DPS nr 17/2012 z dnia 12.04.2012 r.