Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www. dpspogodnajesien.pl oraz www.bip.jeleniagora.pl


Jelenia Góra: Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Jeleniej Górze
Numer ogłoszenia: 73143 - 2016; data zamieszczenia: 07.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" , Ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 75 520 38, faks 75 75 520 38 wew. 354.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu miasta.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Jeleniej Górze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Jeleniej Górze z podziałem na pakiety (9 części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 4 do SIWZ i obejmuje następujące pakiety: Pakiet I - dostawa mięsa (wieprzowe, drobiowe, podroby), i wędlin Pakiet II - dostawa nabiału i przetworów mlecznych Pakiet III - dostawa artykułów spożywczych Pakiet IV - dostawa warzyw i owoców Pakiet V - dostawa jaj Pakiet VI - dostawa pieczywa Pakiet VII - dostawa ryb mrożonych, wędzonych, przetworzonych, puszkowanych Pakiet VIII - dostawa przetworów warzywno-owocowych Pakiet IX - dostawa mrożonek.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.50.00.00-3, 15.80.00.00-6, 15.81.00.00-9, 03.00.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie, że Wykonawca stosuje zasady dobrej praktyki (GHP) oraz ma wprowadzony system zdrowej żywności HACCP - załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Mile widziane referencje od podmiotów, na rzecz których Wykonawca świadczy lub świadczył w ostatnim roku usługi polegające na dostawach artykułów spożywczych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. dpspogodnajesien.pl oraz www.bip.jeleniagora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień 58-560 Jelenia Góra ul. Leśna 3, pokój nr 3 (Sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień 58-560 Jelenia Góra ul. Leśna 3, pokój nr 3 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie