Warunki przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3 przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, które:

– posiadają stałe miejsce zameldowania i zamieszkania na terenie miasta i gminy Jelenia Góra,

– ukończyły 60-ty rok życia,

– dysponują świadczeniem rentowo – emerytalnym,

– stan zdrowia fizycznego i psychicznego wyklucza potrzebę stałej opieki medycznej i   pielęgnacyjnej.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS „Pogodna Jesień” (lub jej upoważniony przedstawiciel) winna złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze (Al. Jana Pawła II 7) następujące dokumenty:

–         podanie o przyjęcie ( z krótkim uzasadnieniem i opisem sytuacji w jakiej się aktualnie znajduje ),

–         decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia wraz z ostatnim odcinkiem renty lub emerytury,

–         pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu i na jej potrącanie przez właściwy organ rentowo-emerytalny ze świadczenia emerytalnego lub rentowego,

–         zaświadczenie, orzeczenie i informacje o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza POZ,

–         oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, dzieci i wnuków.

Następnie dokonany zostanie przez pracownika socjalnego MOPS w Jeleniej Górze wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie.

W oparciu o zgromadzoną dokumentację ostateczną decyzje o zakwalifikowaniu do DPS „Pogodna Jesień” podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Art. 60 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu (70% swojego dochodu), małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność, pozostałe osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje w sprawie zasad przyjęcia do DPS „Pogodna Jesień” można uzyskać u pracowników socjalnych pod numerem telefonu

75/ 755-20-38 wew. 354.